Missie en visie

Missie

 • Het initi?ren, creëren en coördineren van hechte samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders binnen de wijk.
 • Het aantoonbaar verbeteren van de kwaliteit van zorg voor (chronisch) zieken in Almere op weg naar volledig integrale ketenzorg in een constructieve samenwerking met ketenpartners en verzekeraars.
 • Patiënten actief betrekken bij en mede verantwoordelijk maken voor hun zorgproces en levenskwaliteit  met behulp van zelfmanagement adviezen en -instrumenten.
 • Bijdragen aan maatschappelijke kostenbeheersing door het maken van goede kwaliteits- en prijsafspraken en het bewerkstelligen van substitutie van tweedelijns- naar eerstelijnszorg waar dit mogelijk en verantwoord is. 

Visie 

 • GezondheidsZorg in Almere is een ondernemende organisatie die in samenwerking met ketenpartners kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg biedt aan patiënten in Almere.
 • GezondheidsZorg in Almere staat voor kwalitatief goede en doelmatige zorg binnen de generalistische huisartsenpraktijk samen met andere eerstelijns disciplines en in samenspraak met de tweede lijn. De huisarts heeft een spilfunctie bij de behandeling en begeleiding van patiënten en speelt een centrale rol in de doorverwijzing naar ketenpartners. De zorg wordt dicht bij huis geleverd en afgestemd op de behoefte van de patiënt.
 • Gezondheidszorg in Almere ziet intensieve wijkgerichte samenwerking als een noodzakelijkheid om toekomstige zorg efficiënt te kunnen aanbieden.
 • GezondheidsZorg in Almere is transparant en streeft naar maatschappelijke kostenbeheersing door het maken van goede kwaliteits- en prijsafspraken en het bewerkstelligen van substitutie van tweedelijns- naar eerstelijnszorg.

Doelstellingen

 • Patiëntbetrokkenheid verhogen ten behoeve van verbetering kwaliteit van leven en therapietrouw
 • Introduceren van een gestandaardiseerd Individueel Zorgplan
 • Transparantie op geleverde kwaliteit van zorg
 • Het leveren van kwalitatief  hoogwaardige zorg
 • Professionalisering kwaliteitsbeleid
 • Optimaliseren en door ontwikkelen van reeds gecontracteerde zorgprogramma's
 • Starten met het zorgprogramma CVRM
 • Ontwikkelen van diverse zorgprogramma's 
 • Constructieve samenwerking met ketenpartners en zorgverzekeraars
 • Gebruikmaken van een patiënten portaal waarin de patiënt zijn/haar gegevens kan inzien en meetwaarden kan toevoegen
 • Substitutie van zorg van de 2e lijn naar de 1e lijn waar mogelijk en verantwoord

Copyright 2015 - Medi-Mere